ขวาอุ่นหล้า โพธิ์คิน. “POLITICAL PARTICIPATION OF THE PEOPLE IN BUENG KAN PROVINCE”. Pathumthani University Academic Journal 12, no. 2 (December 31, 2020): 354–367. Accessed September 27, 2022. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ptujournal/article/view/247280.