ขันทอง รศ.ดร.จิราภรณ์, and Chomjit ผศ.ดร.คุณาพร. “Sapiens A Brief History of Humankind”. Pathumthani University Academic Journal 12, no. 2 (December 31, 2020): 485–486. Accessed May 24, 2022. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ptujournal/article/view/248880.