[1]
พลไชยบ. 2018. พฤติกรรมออกกำลังกายและปัจจัยเอื้อต่อการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองนครพนม. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL. 25, 1 (Jun. 2018), 117-131. DOI:https://doi.org/10.14456/pyuj.2015.6.