[1]
พลไชยบ. 2018. การเผยแพร่สารสนเทศด้านสุขภาพในชุมชน. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL. 24, 2 (Jul. 2018), 21-38.