[1]
พิพัฒนธนวงศ์ว. 2018. ทักษะชีวิตวัยรุ่นไทยในศตวรรษที่ 21. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL. 24, 2 (Jul. 2018), 39-63.