[1]
ลีพรหมรัตน์ส. 2018. ความพอใจต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีของผู้บริโภคในเทศบาลนครเชียงใหม่. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL. 24, 2 (Jul. 2018), 103-123.