[1]
ไวรักษ์ส. 2018. การพัฒนาคลังข้อมูลลูกค้าและใช้เทคนิคการทําเหมืองข้อมูลเพื่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลแมคคอรมิคจังหวัดเชียงใหม่. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL. 24, 2 (Jul. 2018), 145-167.