[1]
สิงห์ธนสารพ. 2018. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบริเวณพื้นที่รอบวนอุทยานเขาหลวง เขตอําเภอลาดยาว และอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL. 24, 2 (Jul. 2018), 169-204.