[1]
ชาวันศ., กิจชัยเจริญจ. and เอกะสิงหNเ. 2018. ระบบการผลิต ความเสี่ยง และการยอมรับการเกษตรแบบมีพันธะสัญญาในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL. 24, 2 (Jul. 2018), 205-225.