[1]
วงษสวัสดิ์ธ. 2018. พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องรถยนต์ประเภทส่วนบุคคลในเขตจังหวัดสุโขทัย. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL. 24, 2 (Jul. 2018), 227-246.