[1]
ชัยนันทนาพรอ. 2018. ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในอําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL. 24, 2 (Jul. 2018), 247-264.