(1)
พิพัฒนธนวงศ์ว. ทักษะชีวิตวัยรุ่นไทยในศตวรรษที่ 21. pyuj 2018, 24, 39-63.