(1)
ลีพรหมรัตน์ส. ความพอใจต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีของผู้บริโภคในเทศบาลนครเชียงใหม่. pyuj 2018, 24, 103-123.