(1)
ชาวันศ.; กิจชัยเจริญจ.; เอกะสิงหNเ. ระบบการผลิต ความเสี่ยง และการยอมรับการเกษตรแบบมีพันธะสัญญาในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่. pyuj 2018, 24, 205-225.