(1)
ชัยนันทนาพรอ. ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในอําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่. pyuj 2018, 24, 247-264.