พลไชยบ. (2018). พฤติกรรมออกกำลังกายและปัจจัยเอื้อต่อการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองนครพนม. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL, 25(1), 117-131. https://doi.org/10.14456/pyuj.2015.6