พลไชยบ. (2018). การเผยแพร่สารสนเทศด้านสุขภาพในชุมชน. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL, 24(2), 21-38. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/133716