พิพัฒนธนวงศ์ว. (2018). ทักษะชีวิตวัยรุ่นไทยในศตวรรษที่ 21. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL, 24(2), 39-63. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/133726