ลีพรหมรัตน์ส. (2018). ความพอใจต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีของผู้บริโภคในเทศบาลนครเชียงใหม่. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL, 24(2), 103-123. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/133751