ไวรักษ์ส. (2018). การพัฒนาคลังข้อมูลลูกค้าและใช้เทคนิคการทําเหมืองข้อมูลเพื่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลแมคคอรมิคจังหวัดเชียงใหม่. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL, 24(2), 145-167. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/133784