สิงห์ธนสารพ. (2018). การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบริเวณพื้นที่รอบวนอุทยานเขาหลวง เขตอําเภอลาดยาว และอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL, 24(2), 169-204. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/133792