ชาวันศ., กิจชัยเจริญจ., & เอกะสิงหNเ. (2018). ระบบการผลิต ความเสี่ยง และการยอมรับการเกษตรแบบมีพันธะสัญญาในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL, 24(2), 205-225. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/133802