วงษสวัสดิ์ธ. (2018). พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องรถยนต์ประเภทส่วนบุคคลในเขตจังหวัดสุโขทัย. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL, 24(2), 227-246. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/133822