ชัยนันทนาพรอ. (2018). ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในอําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL, 24(2), 247-264. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/133832