พลไชยบ. พฤติกรรมออกกำลังกายและปัจจัยเอื้อต่อการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองนครพนม. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL, v. 25, n. 1, p. 117-131, 21 Jun. 2018.