พิพัฒนธนวงศ์ว. ทักษะชีวิตวัยรุ่นไทยในศตวรรษที่ 21. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL, v. 24, n. 2, p. 39-63, 11 Jul. 2018.