ลีพรหมรัตน์ส. ความพอใจต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีของผู้บริโภคในเทศบาลนครเชียงใหม่. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL, v. 24, n. 2, p. 103-123, 11 Jul. 2018.