สิงห์ธนสารพ. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบริเวณพื้นที่รอบวนอุทยานเขาหลวง เขตอําเภอลาดยาว และอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL, v. 24, n. 2, p. 169-204, 11 Jul. 2018.