ชาวันศ.; กิจชัยเจริญจ.; เอกะสิงหNเ. ระบบการผลิต ความเสี่ยง และการยอมรับการเกษตรแบบมีพันธะสัญญาในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL, v. 24, n. 2, p. 205-225, 11 Jul. 2018.