วงษสวัสดิ์ธ. พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องรถยนต์ประเภทส่วนบุคคลในเขตจังหวัดสุโขทัย. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL, v. 24, n. 2, p. 227-246, 11 Jul. 2018.