ชัยนันทนาพรอ. ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในอําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL, v. 24, n. 2, p. 247-264, 11 Jul. 2018.