พิพัฒนธนวงศ์วรรณภา. 2018. “ทักษะชีวิตวัยรุ่นไทยในศตวรรษที่ 21”. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL 24 (2), 39-63. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/133726.