ลีพรหมรัตน์สิริมาพร. 2018. “ความพอใจต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีของผู้บริโภคในเทศบาลนครเชียงใหม่”. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL 24 (2), 103-23. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/133751.