ไวรักษ์สิริรัต. 2018. “การพัฒนาคลังข้อมูลลูกค้าและใช้เทคนิคการทําเหมืองข้อมูลเพื่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลแมคคอรมิคจังหวัดเชียงใหม่”. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL 24 (2), 145-67. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/133784.