สิงห์ธนสารพัชราภา. 2018. “การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบริเวณพื้นที่รอบวนอุทยานเขาหลวง เขตอําเภอลาดยาว และอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์”. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL 24 (2), 169-204. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/133792.