ชาวันศรเพชร, กิจชัยเจริญจิรวรรณ, and เอกะสิงหNเบญจพรรณ. 2018. “ระบบการผลิต ความเสี่ยง และการยอมรับการเกษตรแบบมีพันธะสัญญาในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่”. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL 24 (2), 205-25. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/133802.