วงษสวัสดิ์ธรรศพงศ์. 2018. “พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องรถยนต์ประเภทส่วนบุคคลในเขตจังหวัดสุโขทัย”. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL 24 (2), 227-46. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/133822.