ชัยนันทนาพรอัจฉราภรณ์. 2018. “ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในอําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่”. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL 24 (2), 247-64. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/133832.