พลไชยบ. (2018) “พฤติกรรมออกกำลังกายและปัจจัยเอื้อต่อการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองนครพนม”, PAYAP UNIVERSITY JOURNAL, 25(1), pp. 117-131. doi: 10.14456/pyuj.2015.6.