พิพัฒนธนวงศ์ว. (2018) “ทักษะชีวิตวัยรุ่นไทยในศตวรรษที่ 21”, PAYAP UNIVERSITY JOURNAL, 24(2), pp. 39-63. Available at: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/133726 (Accessed: 27February2020).