ลีพรหมรัตน์ส. (2018) “ความพอใจต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีของผู้บริโภคในเทศบาลนครเชียงใหม่”, PAYAP UNIVERSITY JOURNAL, 24(2), pp. 103-123. Available at: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/133751 (Accessed: 22February2020).