ไวรักษ์ส. (2018) “การพัฒนาคลังข้อมูลลูกค้าและใช้เทคนิคการทําเหมืองข้อมูลเพื่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลแมคคอรมิคจังหวัดเชียงใหม่”, PAYAP UNIVERSITY JOURNAL, 24(2), pp. 145-167. Available at: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/133784 (Accessed: 29May2020).