สิงห์ธนสารพ. (2018) “การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบริเวณพื้นที่รอบวนอุทยานเขาหลวง เขตอําเภอลาดยาว และอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์”, PAYAP UNIVERSITY JOURNAL, 24(2), pp. 169-204. Available at: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/133792 (Accessed: 21February2020).