ชาวันศ., กิจชัยเจริญจ. and เอกะสิงหNเ. (2018) “ระบบการผลิต ความเสี่ยง และการยอมรับการเกษตรแบบมีพันธะสัญญาในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่”, PAYAP UNIVERSITY JOURNAL, 24(2), pp. 205-225. Available at: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/133802 (Accessed: 10July2020).