วงษสวัสดิ์ธ. (2018) “พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องรถยนต์ประเภทส่วนบุคคลในเขตจังหวัดสุโขทัย”, PAYAP UNIVERSITY JOURNAL, 24(2), pp. 227-246. Available at: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/133822 (Accessed: 30March2020).