ชัยนันทนาพรอ. (2018) “ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในอําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่”, PAYAP UNIVERSITY JOURNAL, 24(2), pp. 247-264. Available at: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/133832 (Accessed: 21February2020).