[1]
พลไชยบ., “พฤติกรรมออกกำลังกายและปัจจัยเอื้อต่อการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองนครพนม”, pyuj, vol. 25, no. 1, pp. 117-131, Jun. 2018.