[1]
พลไชยบ., “การเผยแพร่สารสนเทศด้านสุขภาพในชุมชน”, pyuj, vol. 24, no. 2, pp. 21-38, Jul. 2018.