[1]
พิพัฒนธนวงศ์ว., “ทักษะชีวิตวัยรุ่นไทยในศตวรรษที่ 21”, pyuj, vol. 24, no. 2, pp. 39-63, Jul. 2018.