[1]
ลีพรหมรัตน์ส., “ความพอใจต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีของผู้บริโภคในเทศบาลนครเชียงใหม่”, pyuj, vol. 24, no. 2, pp. 103-123, Jul. 2018.